Адвокат по недвижимости Чернигов — Адвокатоское Объединение Рябинин, Переверзеви Партнеры

Адвокат по недвижимости Чернигов

Апр 30, 2021
12:04

Адвокат по недвижимости Чернигов

ДОГОВІР

найму житлового приміщення ЗРАЗОК

м. ______________                                                                                        «__»__________ 20___ р.

_______________________________ (найменування (П.І.П.) власника житлового приміщення або уповноваженої особи) іменований надалі  «Наймодавець», в особі з одного боку, і ______________  (П.І.П. громадянина-наймача) іменований надалі  «Наймач», з іншого боку, уклали даний договір про нижченаведене.

1. Предмет договору й інші загальні положення

1.1. За даним договором найму Наймодавець зобов’язується надати Наймачеві у володіння й користування вільне ізольоване житлове приміщення, придатне для постійного проживання в ньому за плату.

1.2. За даним договором надається наступне житлове приміщення: ___________________________________________________________________________________, (квартира, житловий будинок, частина квартири або житлового будинку) іменоване надалі  «Приміщення».

1.3. Відповідно до  дійсного договору крім Наймача в приміщенні будуть постійно проживати наступні громадяни:

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

1.4. Плата за приміщення становить ___________________ (сума) і вноситься в наступний термін: _________________________.

1.5. Одностороння зміна розміру плати за житлове приміщення не допускається.

1.6. Даний договір укладений строком на ______ років.

2. Обов’язки сторін за даним договором

2.1. Наймодавець зобов’язується:

— передати Наймачеві вільне приміщення в стані, придатному для проживання;

— здійснювати належну експлуатацію житлового будинку, у якому перебуває здане в наймання приміщення, надавати або забезпечувати надання Наймачеві за плату необхідних комунальних послуг, забезпечувати проведення ремонту спільного майна багатоквартирного будинку і пристроїв для надання комунальних послуг, що перебувають у приміщенні;

— робити капітальний ремонт приміщення;

— запропонувати Наймачеві укласти договір на тих же або інших умовах або попередити Наймача про відмову від продовження даного договору у зв’язку з рішенням не здавати протягом  не менш року приміщення в найм (якщо Наймодавець не виконав цього обов’язку, а Наймач не відмовився від продовження договору, договір вважається продовженим на тих же умовах і на той же строк).

2.2. Наймач зобов’язується:

— використати приміщення тільки для проживання, забезпечувати схоронність Приміщення й підтримувати його в належному стані;

— не вправі робити перебудову й реконструкцію приміщення без згоди Наймодавця;

— вчасно вносити плату за приміщення;

— самостійно вносити комунальні платежі;

— здійснювати поточний ремонт приміщення.

2.3. Наймодавець не вправі робити переустаткування зданого в найм приміщення без згоди Наймача, якщо таке переустаткування істотно змінює умови користування зданим приміщенням.

3. Розірвання даного договору

3.1. Наймач вправі за згодою інших громадян, що постійно проживають із ним, у будь-який час розірвати даний договір з письмовим попередженням Наймодавця за три місяці.

3.2. Даний договір може бути розірваний у судовому порядку на вимогу Наймодавця у випадках:

— невнесення Наймачем плати більше двох разів після закінчення встановленого даним договором строку платежу;

— руйнування або псування приміщення Наймачем або іншими громадянами, за дії яких він відповідає.

3.3. Даний договір може бути розірваний у судовому порядку на вимогу кожної зі сторін у договорі:

— якщо приміщення перестає бути придатним для постійного проживання, а також у випадку його аварійного стану;

— в інших випадках, передбачених житловим законодавством.

3.4. Якщо після попередження Наймача про необхідність усунення порушення, Наймач або інші громадяни, за дії яких він відповідає, продовжують використовувати приміщення не по призначенню або порушувати права й інтереси своїх сусідів, Наймодавець вправі в судовому порядку розірвати договір найму.

3.5. У випадку розірвання договору найму в судовому порядку Наймач і інші громадяни, що проживають у приміщенні до моменту розірвання договору, підлягають виселенню із приміщення.

4. Заключні положення

4.1. На вимогу Наймача й інших громадян, постійно з ним проживаючих, і за згодою Наймодавця Наймач у даному договорі може бути замінений одним з повнолітніх громадян, що постійно проживають із Наймачем.

4.2. У випадку смерті Наймача або його вибуття із приміщення договір продовжує діяти на тих же умовах, а Наймачем стає один із громадян, що постійно проживають із колишнім Наймачем, за спільною згодою між ними. Якщо така згода не досягнута, всі громадяни, що постійно проживають у приміщенні, стають співнаймачами.

4.3. Після закінчення строку даного договору Наймач має переважне право на укладання договору найму приміщення на новий строк.

4.4. Даний договір набуває чинності  з моменту його підписання, укладений в ______ екземплярах.

4.5. Адреси й реквізити сторін:

Наймодавець: ____________________________________________________________________

Наймач: _________________________________________________________________________

Підписи сторін:

Наймодавець ___________________ Наймач _________________

Остались вопросы
Контактная информация
Адрес: Чернигов, улица Магистратская, 13
Телефон (Адвокат Рябинин Денис Дмитриевич):